Trygort nad Mamrami

Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROKU:

1. Nazwa: TRÓJMIEJSKIE INSPIRACJE KULTURALNE
Termin: 01.09.2019 – 30.06.2020 r.
Cel projektu: przybliżenie kultury wysokiej 15 dzieciom z Trygortu poprzez udział w wydarzeniach w
Trójmieście, rozwój kreatywności i twórczego myślenia, poprzez ekspresję emocji i wzmocnienie wiary
we własne możliwości, wzrost umiejętności pracy w zespole, przyjmowania odpowiedzialności za
powierzone zadanie wzrost kompetencji komunikacyjnych i umiejętności pracy metodą projektu,
poznanie technik teatralnych, cyrkowych i plastyczno-dekoratorskich, wzrost samooceny i poczucia
własnej wartości.
Finansowanie: Fundacja PZU

2. Nazwa: DOTACJA NA CELE FUNDRAISINGOWE
Termin: 01.04-30.09.2020 r.
Cel projektu: promocja i utrwalenie marki Stowarzyszenia Trygort nad Mamrami
Finansowanie: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
Kwota dofinansowania: 8.000,00 zł

3. Nazwa: KUCHNIA MARZEŃ
Termin: 01.05-31.12.2020 r.
Cel projektu: utworzenie bezpiecznego miejsca do prowadzenia warsztatów kulinarnych dla dzieci
poprzez remont i zakup urządzeń o wysokich parametrach energooszczędności
Finansowanie: Program prospołeczny De Heus „Działamy i wspieramy” – darowizny rzeczowe
Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł netto

4. Nazwa: TRYGORT DLA SENIORA, SENIOR DLA TRYGORTU
Termin: 01.05 – 30.10.2020 r.
Cel: zaktywizowanie osób w wieku starszym mieszkających w Trygorcie poprzez różne działania
animacyjne, w tym organizację cotygodniowych spotkań, zajęć ogrodniczych, warsztatów kulinarnych
Finansowanie: Fundusz inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie
Kwota dofinansowania: 3.500,00 zł

5. Nazwa: ORGANIZACJA IGRZYSK SPORTOWYCH TRYGORTIADA 2020
Termin: 01.04.2020 – 30.10.2020
Cel projektu: wzrost poczucia przynależności terytorialnej, poczucia jedności ze wspólnotą lokalną oraz
zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu poprzez
organizację Igrzysk Sportowych TRYGORTIADA 2020.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 3.200,00 zł

6. Nazwa: PO MAZURSKU, CZYLI JAK?
Termin: 01.04 – 31.12.2020
Cel projektu: wzrost wiedzy na temat historii Mazur i mowy mazurskiej oraz wzrost poczucia
przynależności terytorialnej wśród 40 mieszkańców powiatu węgorzewskiego zainteresowanych historią
Mazur poprzez organizację dwóch prezentacji oraz jednych warsztatów.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 800,00 zł

7. Nazwa: TWÓRCZO – EKOLOGICZNIE – AKTYWNIE
Termin: 15.06 – 31.12.2020
Cel projektu: wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji
Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania: 30.160,00 zł

8. Nazwa: JAK RYBA W WODZIE – MAZURSKIE EKSPRESJE
Termin: 20.07.2020 r. – 30.09.2021 r.
Cel projektu: zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz poprawa poziomu aktywności społecznej mieszkańców LGD, projekt służy realizacji działań animacyjnych, kierowanych szczególnie do osób i grup defaworyzowanych, a związanych z integracją różnych lokalnych środowisk.
Finansowanie: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
Kwota dofinansowania: 17.076,00 zł

9. Nazwa: Warsztaty muzyczno-cyrkowe
Termin: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.
Cel projektu: wprowadzenie różnorodnych, innowacyjnych i atrakcyjnych dla odbiorów form spędzania czasu wolnego poprzez organizację warsztatów muzyczno-cyrkowych dla 15 dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Węgorzewo.
Finansowanie: Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

10. Nazwa: Sąsiedzka Schadzka 2020
Termin: 01.05.2020 r. – 30.09.2020 r.
Cel projektu: jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kultury i jej upowszechniania oraz kształtowanie aktywnych postaw mieszkańców poprzez organizację imprezy artystycznej pod nazwą Sąsiedzka Schadzka.
Finansowanie: Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 6.400,00 zł

11. Nazwa: Haft doda otuchy w czasie pandemii
Termin: 10.04.2020 r. – 31.08.2020 r.
Cel projektu: promocja noszenia maseczek w okresie pandemii koronawirusa oraz poprawa samopoczucia mieszkańców powiatu węgorzewskiego i okolic poprzez szycie maseczek z pozytywnym przekazem oraz rozdawanie ich mieszkańcom.
Finansowanie: Stowarzyszenie Adelfi
Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

12. Nazwa: Poszerzamy horyzonty
Termin: 15.10.2020 r. – 15.04.2021 r.
Cel projektu: Przybliżenie kultury wysokiej 15 dzieciom z Trygortu poprzez udział w wydarzeniach w Olsztynie, rozwój kreatywności i twórczego myślenia, poprzez ekspresję emocji i wzmocnienie wiary we własne możliwości, wzrost umiejętności pracy w zespole, przyjmowania odpowiedzialności za powierzone zadanie, wzrost kompetencji komunikacyjnych, wzrost wiedzy nt. dziedzictwa muzyczno-plastycznego Warmii i Mazur, poznanie technik wokalno-plastycznego performance, wzrost samooceny i poczucia własnej wartości. 
Finansowanie: Fundacja PZU

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU:

1. Nazwa: WIRTUALNE WARSZTATY WYOBRAŹNI
Termin: 01.09. – 31.12.2019 r.
Cel projektu: zwiększenie integracji oraz umiejętności wykorzystania czasu wolnego 15 dzieci w wieku
6-14 lat zamieszkałych w sołectwie Trygort i okolicznych miejscowościach poprzez organizację
wirtualnych warsztatów wyobraźni
Finansowanie: Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 1.000,00 zł

2. Nazwa: PIĘKNO, PASJA, TALENT – WSZYSCY TO MAMY!
Termin realizacji: 01.01-30.09.2019 r.
Cel projektu: zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu, poprawa poziomu
aktywności społecznej mieszkańców subregionu poprzez wsparcie działań animacyjnych skierowanych w
szczególności do grup defaworyzowanych
Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania: 20.000,00 zł

3. Nazwa: KIEROWNIK – WYCHOWAWCA – ANIMATOR
Termin realizacji: 01.01-30.09.2019 r.
Cel projektu: zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu, poprawa poziomu
aktywności społecznej mieszkańców subregionu poprzez wsparcie działań animacyjnych skierowanych w
szczególności do grup defaworyzowanych
Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kwota dofinansownia: 30.000,00 zł

4. Nazwa: BY MIŁO BYŁO SIĘ SPOTKAĆ NA TRYGORCKIM TARASIE
termin 1.04 – 30.09.2019 r
Cel projektu: zwiększenie integracji międzysąsiedzkiej oraz wzmocnienie poczucia przynależności do
wspólnoty lokalnej mieszkańców wsi Trygort poprzez różne działania animacyjne, w tym organizację
rozgrywek w ping-ponga, warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty malarstwa
użytkowego
Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

5. Nazwa: ORGANIZACJA IGRZYSK SPORTOWYCH „TRYGORTIADA 2019”
Termin: 1.04 – 31.07.2019 r.
Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców Sołectwa Trygort poprzez
aktywny ich udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. Igrzyska Sportowe TRYGORTIADA 2019.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

6. Nazwa: „ARTYSTYCZNA JESIEŃ
Termin: 1.09 – 31.12.2019 r.
Cel projektu: zwiększenie umiejętności wykorzystania czasu wolnego 20 osób ( w tym min. 10 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Sołectwie Trygort i okolicznych miejscowościach gminy Węgorzewo poprzez organizację warsztatów artystycznych.
Finansowanie: Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 1.000,00 zł

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2018 ROKU:

1. Nazwa: ORGANIZACJA ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
Termin: 20.02 – 31.12.2018 r.
Cel projektu: zwiększenie integracji oraz umiejętności wykorzystania czasu wolnego 15 dzieci w wieku
6-14 lat zamieszkałych w sołectwie Trygort i okolicznych miejscowościach poprzez organizację zajęć
plastycznych.
Finansowanie: Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 1.400,00 zł

2. Nazwa: ORGANIZACJA IGRZYSK SPORTOWYCH „TRYGORTIADA 2018”
Termin: 1.04 – 31.07.2018 r.
Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców Sołectwa Trygort poprzez
aktywny ich udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. Igrzyska Sportowe TRYGORTIADA 2018.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 3.000,00 zł

3. Nazwa: MIESZKAŃCY TRYGORTU – SPÓJRZMY WSTECZ I DZIAŁAJMY WSPÓLNIE DLA
PRZYSZŁOŚCI
Termin: 14.08-30.11.2018 r.
Cel projektu: zwiększenie wiedzy mieszkańców o historii Trygortu oraz rozbudzenie zainteresowania tym
tematem poprzez cykl zajęć artystycznych dla ok. 12 dzieci oraz organizację ”Niedzieli Wspomnień” oraz
wykładu historycznego dla mieszkańców wsi Trygort w różnym wieku
Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie
Kwota dofinansowania: 4.600,00 zł

4. Nazwa: ORGANIZACJA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
Termin: 20.03 – 31.12.2018 r.
Cel projektu: zwiększenie umiejętności wykorzystania czasu wolnego 20 osób ( w tym min. 10 osób w
wieku powyżej 60 roku życia) zamieszkałych w Sołectwie Trygort i okolicznych miejscowościach
poprzez organizację warsztatów artystycznych
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 2.000,00 zł

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2017 ROKU:

1. Nazwa: ORGANIZACJA OGÓLNOROZWOJOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH
Termin: 1.04 – 01.09.2017 r.
Cel projektu: zwiększenie integracji oraz umiejętności wykorzystania czasu wolnego 20 dzieci w wieku
6-14 lat zamieszkałych w sołectwie Trygort poprzez organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski i Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 2.725,00 zł

2. Nazwa: ORGANIZACJA RELAKSACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA OSÓB 55+
Termin: 1.03 – 31.12.2017 r.
Cel projektu: zwiększenie umiejętności wykorzystania czasu wolnego 15 osób w wieku powyżej 55 roku
życia zamieszkałych w Sołectwie Trygort poprzez organizację relaksacyjnych zajęć sportowych.
Finansowanie: Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 2.520,00 zł

3. Nazwa: ORGANIZACJA IGRZYSK SPORTOWYCH „TRYGORTIADA 2017”
Termin: 1.04 – 31.07.2017 r.
Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej oraz integracja 150 mieszkańców Sołectwa Trygort
poprzez aktywny ich udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. Igrzyska Sportowe TRYGORTIADA
2017.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 2.970,00 zł

4. Nazwa: ORGANIZACJA ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH
Termin: 1.09 – 31.12.2017 r.
Cel projektu: zwiększenie integracji oraz umiejętności wykorzystania czasu wolnego 15 dzieci w wieku
6-14 lat zamieszkałych w sołectwie Trygort poprzez organizację zajęć plastycznych Finansowanie:
Gmina Węgorzewo
Kwota dofinansowania: 1.275,00 zł

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU:

1. Nazwa: ORGANIZACJA IGRZYSK SPORTOWYCH „TRYGORTIADA 2016”
Termin: 1.04 – 31.07.2016 r.
Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców Sołectwa Trygort poprzez
aktywny ich udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. Igrzyska Sportowe TRYGORTIADA 2016.
Finansowanie: Powiat Węgorzewski
Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł